AktualnościO bibliotecePatron BibliotekiRegulaminGodziny pracyPracownicyStrona początkowaRegulamin Biblioteki
im. Wacława Borowego

Zasady korzystania z czytelni

1. Na miejscu zbiory Biblioteki im Wacława Borowego są udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom
2. Do korzystania z Czytelni upoważnia ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, elektroniczna legitymacja studencka, inny dokument ze zdjęciem

Czytelnicy proszeni są o:

* wpisywanie się do książki obecności
* pozostawienie dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza
* zgłoszenie wnoszonych książek własnych lub wypożyczonych z innych bibliotek
* zajmowanie miejsc zgodnie z otrzymanym numerem miejsca w czytelni
* oddawanie dyżurującemu bibliotekarzowi kart z książek i czasopism z księgozbioru podręcznego
* zwrot bibliotekarzowi wykorzystanych książek i czasopism z księgozbioru podręcznego
* wypełnianie odcinków rewersów na materiały wypożyczane na ksero lub zajęcia
* niewynoszenie poza czytelnię materiałów bibliotecznych bez zgody dyżurującego bibliotekarza
* czytelne i dokładne wypisywanie rewersów
* pozostawianie wierzchnich okryć, dużych toreb, plecaków poza czytelnią
* niewnoszenie do czytelni napojów i posiłków

Zasady korzystania z wypożyczalni, aktualnie obowiązujące limity wypożyczeń

1. Studenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) UW – do 5 książek na 30 dni.
2. Doktoranci i studenci szkół doktorskich UW – do 10 książek na 60 dni.
3. Studenci posiadający absolutorium (przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej) – do 3 książek na 30 dni.
4. Doktoranci – pracownicy UW – do 10 książek na 90 dni.
5. Profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, pracownicy naukowi, bibliotekarze bibliotek wydziałowych UW – do 20 książek na 90 dni.
6. Pracownicy techniczni i administracyjni UW, pracownicy techniczni BUW – do 10 książek na 30 dni.
7. Bibliotekarze Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW – do 10 książek na 60 dni.
8. Profesorowie i doktorzy habilitowani spoza UW; biblioteki UW i biblioteki warszawskie (tzw. konta instytucjonalne) – do 5 książek na 30 dni.
9. Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania wyłącznie w bibliotece im. W. Borowego – do 7 książek na 90 dni.
10. Pozostałe osoby, spoza UW, bez karty BUW – udostępnianie wyłącznie na miejscu.
11. Istnieje możliwość jednokrotnej prolongaty wypożyczonych książek na 30 dni.
12. Indywidualne sprawy dotyczące udostępniania zbiorów biblioteki należy konsultować z kierownictwem Biblioteki im. W. Borowego.

Nie wypożyczamy poza Czytelnię:

- książek wydanych przed rokiem 1950
- książek z księgozbioru podręcznego (Podr.)
- książek z sygnaturami oznaczonymi C., Cim., N., Ru.
- publikacji zniszczonych, wyłączonych do oprawy
- publikacji albumowych, słowników, encyklopedii
- czasopism
- depozytów złożonych w czytelni przez prowadzących zajęcia, tj.: książek,czasopism, odbitek kserograficznych

W przypadku zniszczenia albo zagubienia książki lub czasopisma czytelnik ponosi konsekwencje finansowe i jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz oraz zwrócić koszty oprawy, jeżeli dzieło było oprawne. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala kierownik Biblioteki im. Wacława Borowego.


KATALOG BIBLIOTEKIFidkar PolonistykiBUWBiblioteka NarodowaBiblioteka IBL PANFBCChimera w InternecieBibliografia historii prasy