AktualnościO bibliotecePatron BibliotekiRegulaminGodziny pracyPracownicyStrona początkowaRegulamin Biblioteki
im. Wacława Borowego

Zasady korzystania z czytelni

1. Na miejscu zbiory Biblioteki im Wacława Borowego są udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom
2. Pierwszeństwo korzystania z księgozbioru w Czytelni posiadają pracownicy, doktoranci, studenci, stażyści , stypendyści Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Polonistyki Stosowanej
3. Do korzystania z Czytelni upoważnia ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, elektroniczna legitymacja studencka, inny dokument ze zdjęciem

4. Czytelnicy proszeni są o:

* wpisywanie się do książki obecności
* pozostawienie dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza
* zgłoszenie wnoszonych książek własnych lub wypożyczonych z innych bibliotek
* zajmowanie wyznaczonych miejsc zgodnie z otrzymanym numerem miejsca w czytelni
* oddawanie dyżurującemu bibliotekarzowi kart z książek i czasopism z księgozbioru podręcznego
* zwrot bibliotekarzowi wykorzystanych książek i czasopism z księgozbioru podręcznego
* wypełnianie odcinków rewersów na materiały wypożyczane na ksero lub zajęcia
* niewynoszenie poza czytelnię materiałów bibliotecznych bez zgody dyżurującego bibliotekarza
* czytelne i dokładne wypisywanie rewersów na zamawiane z magazynu publikacje
* pozostawianie wierzchnich okryć, dużych toreb, plecaków poza czytelnią
* niewnoszenie do czytelni napojów i posiłków
* o wyłączanie telefonów komórkowych podczas pobytu w czytelni

5. Czytelnicy mają prawo:

- do zarezerwowania do 5 vol. książek i czasopism na 4 dni, dłuższe terminy rezerwacji należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem
- studenci Wydziału Polonistyki mają możliwość wypożyczania od godz. 13.00 dwóch książek na jedną dobę
- na tych samych zasadach możliwe jest wypożyczanie książek zamówionych do czytelni na niedzielę i inne dni świąteczne
- w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu zwrotu książki na godzinę późniejszą po uprzednim ustaleniu z dyżurującym bibliotekarzem

6. Czytelnicy korzystający z komputerów w czytelni, zobowiązani są dostosować się do zasad tam obowiązujących.

7. W przypadku łamania obowiązujących w czytelni zasad, czytelnik traci prawo do wypożyczeń krótkoterminowych, na czas określony przez kierownika Biblioteki im. Wacława Borowego.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni Biblioteki im. Wacława Borowego posiadają:
a. pracownicy Wydziału Polonistyki
b. pracownicy naukowi i dydaktyczni współpracujący z Wydziałem Polonistyki
c. studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich),
- studenci II stopnia studiów (magisterskich),
- studenci III stopnia studiów(doktoranci) Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Polonistyki Stosowanej
d. pracownicy naukowi i studenci innych wydziałów i uczelni – w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

2. Osoby, których dotyczy pkt 1 b, c otrzymują prawo do korzystania z wypożyczalni po uprzednim złożeniu ankiety czytelniczej, z podpisem osoby sprawującej opiekę naukową i uzyskaniu karty uprawniającej do wypożyczeń z Biblioteki im. Wacława Borowego
- Osoby współpracujące z Wydziałem Polonistyki mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 2 książek na 4 tygodnie
- Doktoranci mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 3 książek na 4 tygodnie
- Licencjanci i magistranci mogą wypożyczyć jednorazowo 2 książki na 2 tygodnie
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie okresu wypożyczenia, jeśli nie ma innych oczekujących na książkę oraz po okazaniu wypożyczonego egzemplarza

3. Nie wypożyczamy poza Czytelnię:

- książek wydanych przed rokiem 1918
- książek z księgozbioru podręcznego (Podr.)
- książek z sygnaturami oznaczonymi C., Cim., N., Ru.
- publikacji zniszczonych, wyłączonych do oprawy
- publikacji albumowych, słowników, encyklopedii
- czasopism
- depozytów złożonych w czytelni przez prowadzących zajęcia, tj.: książek,czasopism, odbitek kserograficznych

4. W przypadku zniszczenia albo zagubienia książki lub czasopisma czytelnik ponosi konsekwencje finansowe i jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz oraz zwrócić koszty oprawy, jeżeli dzieło było oprawne. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala kierownik Biblioteki im. Wacława Borowego.

5. Czytelnicy, którzy nie przestrzegają terminów zwrotów wypożyczonych książek, ponoszą konsekwencje finansowe: 10,00 zł kary za każdy miesiąc, za każdą książkę. W ramach ustalonej wysokości kary finansowej czytelnik zobowiązany jest do zakupienia wskazanych przez bibliotekę publikacji do zbiorów

6. W przypadku powtarzającego się i nagminnego łamania obowiązujących zasad Biblioteka im. Wacława Borowego ma prawo zablokować konto czytelnika i odmówić dalszego wypożyczania


KATALOG BIBLIOTEKIFidkar PolonistykiBUWBiblioteka NarodowaBiblioteka IBL PANFBCChimera w InternecieBibliografia historii prasy